انرژی (نفت و گاز)

image

راهکار نفت و پتروشیمی راهکارهای سپاکو شما را در مدیریت اموال و پرسنل خود یاری می دهد. فن آوری های چندگانه ی ما ، "هوش کسب و کار" را به فرآیندهای نگهداری ، تعمیر ، اجرا و همچنین ردیابی و نظارت بر دارایی های دقیق افزوده و از طریق مدیریت ردیابی تجهیزات و دارایی ها ، باعث کاهش ضایعات ، افزایش بهره برداری و بهبود سودآوری می گردد. این امر به طور کلی به معنی هوش کسب و کار در زمان واقعی می باشد.